ONS AANBOD

3

Een kijkje in ons aanbod

Wij bieden praktische trainingen, workshops en lezingen aan over juridische onderwerpen. Wil je graag een cursus op maat? Stuur ons dan een bericht of vul ons contactformulier in. Neem hieronder een kijkje in ons aanbod.

Inleiding recht

Deze workshop is interessant voor iedereen die met het recht te maken heeft. In deze workshop worden algemene begrippen uitgelegd. Deze workshop kan ook prima in combinatie met andere rechtsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een cursus waarin begonnen wordt met inleiding in het recht en vervolgens meer verdieping op de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens deze workshop gaan we uitgebreid in op de Nederlandse wet, het publiek- en privaatrecht, de rechterlijke organisatie en totstandkoming van wetten.

Je krijgt in korte tijd een breed inzicht in de hoofdlijnen van het Nederlandse recht. 

Onderwerpen kunnen zijn:

 • Onderscheid privaat- en publiekrecht
 • Gelaagde structuur Burgerlijk Wetboek
 • Verhouding burger-burger overheid-burger

Doelgroep

Je hebt een grote interesse in wet- en regelgeving. Je werkt bijvoorbeeld op de juridische afdeling van een bedrijf, gemeente of non-profitorganisatie of wilt hier gaan werken. 

Inleiding huurrecht

Speciaal voor medewerkers van woningcorporaties is door Meesters van Nu een cursus huurrecht ontwikkeld. Met de in deze cursus opgedane juridische kennis leert de medewerker zijn werkzaamheden en de corporatieactiviteiten te bekijken door een juridische bril en leert de medewerker om standpunten te ondersteunen aan de hand van juridische argumenten.

Zo komt de inhoud van deze cursus de professionaliteit van de corporatiemedewerker en de kwaliteit van dienstverlening direct ten goede.

Doelgroep

De cursus is geschikt voor diverse functies, zoals woon- en nieuwbouwconsulenten, mutatie-inspecteurs, helpdeskmedewerkers en incassomedewerkers. In een cursusgroep kunnen medewerkers met verschillende functies deelnemen. Dit is vaak erg leuk en leerzaam en zorgt voor een groot leereffect.

Arbeidsrecht in de praktijk

Als je net de recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht op een rij hebt, moet je alweer concluderen dat de wet- en regelgeving veranderd is. Het valt niet mee om alle actualiteiten in het arbeidsrecht bij te houden. Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk volgens ons arbeidsrecht? En wat betekent dit voor jouw organisatie en de beslissingen die jullie nemen.

Meesters van Nu heeft deze praktische cursus  ontwikkeld om ervoor te zorgen dat je op een interactieve manier volledig op de hoogte wordt gebracht van de laatste veranderingen binnen de wet- en regelgeving. En dat bezorgt je dé instrumenten om effectief en zelfstandig in te kunnen spelen op de situatie waar jouw organisatie zich in bevindt.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die op de hoogte moet en wil zijn van de belangrijkste en de meest actuele regels op het terrein van het arbeidsrecht.

AVG op de werkvloer

In deze workshop leer je de praktische stappen die nodig zijn om te voldoen aan nieuwe verplichtingen voor privacy-compliance. Ben jij in jouw organisatie verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens? Of je nu projectleider, adviseur, consultant, (toekomstig) DPO of ambtenaar bent: met onze workshop ben je helemaal op de hoogte van de huidige privacyregelgeving.

Vrijwel alle overheden en bedrijven die op grote schaal gevoelige informatie gebruiken, moeten zicht houden aan de huisige privacywetgeving.

In deze workshop gaan wij praktisch aan de slag om jouw organisatie te laten voldoen aan de AVG. Aan de hand van checklists en gereedschapskisten nemen wij je stap voor stap mee.

Doelgroep

Speciaal voor gemeente maar ook voor bedrijven die met persoonsgegevens te maken hebben heeft Meesters van Nu een workshop ontwikkeld waarin wordt ingegaan op een aantal onderwerpen van het Privacyrecht en dan met name op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We zullen o.a. ingaan op onderstaande vragen/onderwerpen.

 • Wat regelt de AVG?;
 • Belangrijkste beginselen uit de AVG bij bescherming van persoonsgegevens;
 • Is de AVG ook op jullie gegevensverwerking van toepassing?;
 • wat zijn de plichten als verwerker en hoe ga je om met rechten van betrokkenen?;
 • tips om ‘privacy proof’ te blijven/worden.
Inleiding bestuursrecht

Als je werkzaam bent binnen de overheid dan heb je al snel te maken met het bestuursrecht en is het handig om de taal van een jurist spreken. In deze tweedaagse cursus neemt Meester van Nu je op interactieve wijze mee in de wonderlijke wereld van het bestuursrecht. Je gaat niet alleen luisteren maar vooral ook ‘doen’.

Doelgroep

Niet-juristen die werkzaam zijn bij de overheid.

Dag 1:

 • Inleiding Staats- en bestuursrecht
  • Verhoudingen tussen bestuursniveaus
  • Decentralisatie
   • Automomie
   • Medebewind
  • Wet- en regelgeving
  • Bestuursrechtelijke rechtsverhouding
   • Bestuursorgaan (en openbare lichamen)
   • Besluit
   • Belanghebbende
  • Legaliteitsbeginsel & specialiteitsbeginsel
  • Het verkrijgen van een bevoegdheid
   • Attributie
   • Delegatie
   • Mandaat
  • Besluiten en soorten besluiten
  • Beleidsvrijheid & beleidsregels

Dag 2:

 • Belanghebbende en soorten belanghebbenden
 • Maken van beschikkingen
  • Van aanvraag tot inwerkingtreding
  • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
  • Motiveren en inrichting van besluiten
 • Rechtsbescherming
Aan de slag met Wabo

Ben je werkzaam in het Omgevingsrecht en wil jij meer kennis opdoen over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), dan ben je bij ons aan het juiste adres. Deze cursus is in het bijzonder gericht op niet-juristen.

Tijdens deze tweedaagse incompany training worden aan de hand van praktijkcasussen alle juridische aspecten van de Wabo doorgenomen. De volgende vraagstukken (en nog vele andere) komen aan bod:

 Dag 1

 • Omgevingsbeginselen
 • Doel en systematiek Wabo
 • Activiteiten 2.1 en 2.2
 • Vergunningsvrij (bouwen en milieu)
 • Bevoegd gezag
 • Onlosmakelijkheid, deelvergunningen
 • Reguliere procedure
 • Uitgebreide procedure
 • Toetsingskader
 • Verlenen of afwijzen
 • Procedure bewaking
 • Voorschriften
 • (Inleiding) Handhaving & toezicht

Dag 2

 • Voorbereidingsprocedures (verdiept: gevolgen voor rechtsbescherming & LSP)
 • Indieningsvereisten
 • Gefaseerd indienen
 • Advies
 • VVG
 • Weigeringsgronden
 • Gedeeltelijk verlenen
 • Zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel
 • Bekendmaking
 • Inwerkingtreding
 • Aanhouding
 • Rechtsbescherming
 • Omgevingswet
LegalDesignthinking

Wil je een probleem klantgericht en innovatief oplossen, dan is deze tweedaagse incompany training iets voor jou en jouw collega’s. We nemen je mee in de wereld van de ontwerper. Aan de hand van zijn mindset en tools leer jij om tot innovatieve oplossingen te komen. Op laagdrempelige wijze nemen wij je mee in de basisprincipes van LegalDesignThinking’.

DesignThinking is een methode die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De klant staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit de klantbehoefte te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna een oplossing gekozen wordt. Die oplossing noemen we prototype en wordt getest in een gesimuleerde praktijk.

Deze cursus wordt verzorgd door een industrieel ontwerper en een jurist.

Schrijven beschikkingen en bestuurlijke rapportages

Binnen overheden klinkt de roep om heldere communicatie met burgers steeds harder. In de praktijk blijkt echter dat het schrijven van een duidelijke en goed leesbare beschikking lastig is. Juristen vrezen dat door simpel taalgebruik afbreuk wordt gedaan aan de inhoud terwijl het omgekeerde waar is, want goed opgestelde én vooral goed gemotiveerde beschikkingen dragen bij aan de juridische kwaliteit en kunnen procedures voorkomen.

 Het maken van goed gemotiveerde beschikkingen met een heldere inhoud, vraagt enige oefening. Deze tweedaagse incompany training kan je daarbij helpen. Tijdens de training krijg je tips om de argumentatie en de wet- en regelgeving die aan de beschikking ten grondslag ligt, zo op de lezer over te brengen dat de gedachtegang duidelijk is. Verder wordt er geoefend in het juridisch correct en duidelijk opstellen van een beschikking op diverse werkterreinen. Tijdens de training wordt er met voorbeelden uit de praktijk gewerkt. Daarbij is er voldoende ruimte en tijd voor interactie en het inbrengen van eigen onderwerpen en/of casuïstiek.

Doelgroep:

Personen die werkzaam zijn als vergunningverlener of medewerker bezwaar/beroep bij de overheid

Deze cursus wordt verzorgd door een taaltrainer en een jurist.

Integriteit in politiek en bestuur

De aandacht voor integriteit in politiek en bestuur is de afgelopen jaren fors toegenomen. Dit blijkt onder andere uit de toenemende media-aandacht en het verschijnen van diverse integriteitshandleidingen en modelgedragscodes voor bestuurders. Integriteitsschendingen zijn onderwerp van debat in veel verschillende disciplines. Ook in het recht komen vragen op over wat de juridische consequenties kunnen zijn bij een (vermeende) integriteitsschending door een volksvertegenwoordiger of bestuurder.

Tijdens deze training komen de geschreven en ongeschreven regels aan de orde die gelden rond integriteit bij volksvertegenwoordigers en bestuurders en hoe omgegaan kan worden met vermeende integriteitsschendingen.

Wat in ieder geval besproken wordt:

 • Wat is integriteit en wanneer spreken we van een integriteitsschending?
 • Integriteit en volksvertegenwoordigers
 • Integriteit en bestuurders
 • De gecodificeerde rechtsregels omtrent integriteit in o.a. de Grondwet, Provinciewet, Gemeentewet en de Kieswet en ‘politieke’ rechtsregels neergelegd in gedragscodes en schriftelijke verklaringen.
 • Hoe om te gaan met (vermeende) integriteitsschendingen door politiek en bestuur.

De training van Meesters van Nu is ontwikkeld voor volksvertegenwoordigers en bestuurders. De training kan ook interessant zijn voor griffiers en/of griffiemedewerkers en gemeentesecretarissen

Inleiding openbare orde recht

In deze training staat handhaving in het openbare orderecht centraal. We gaan het hebben over de algemene-, specifieke- en noodbevoegdheden in het kader van het openbareorderecht.

Deze training geeft een inleiding in de belangrijkste bevoegdheden van de burgemeester ter handhaving van de openbare orde, zoals de (lichte)bevelsbevoegdheid en de noodverordening. Daarnaast gaan we het hebben over een aantal specifieke bevoegdheden, zoals het gebiedsverbod of preventief fouilleren.

Wat in ieder geval aan bod komt:

 • Het systeem van het openbare-orderecht;
 • Bevoegdheden van de burgemeester bij (dreigende) openbare orde problemen (aan de hand van casuïstiek);
 • Wanneer er voor welke bevoegdheid gekozen wordt (aan de hand van casuïstiek);
 • Welke bevoegdheden de voorzitter van de veiligheidsregio en welke lokale bestuursorganen als de burgemeester, college en raad hebben bij openbare ordevraagstukken;
 • Hoe bepaalde overlast aangepakt kan worden.

Doelgroep

De training is met name interessant voor algemene juristen, (startend) beleidsadviseurs openbare orde/veiligheid, en medewerkers van politie en GGD.

Inleiding gemeenterecht

Nieuwe medewerkers uitsluitend welkom heten met een ambtseed, is niet voldoende om ze op een effectieve manier te introduceren in de gemeentelijke organisatie.

Met deze training zorgt Meesters van Nu dat je medewerker beter inzicht in de gemeentelijke organisatie en haar functioneren heeft. Deze training is bedoeld voor (toekomstig) medewerkers en raadsleden van de gemeente die nog weinig kennis en ervaring met het gemeenterecht hebben.

Onderwerpen die tijdens de training in ieder geval aan de orde komen:

 • De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
 • De bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen
 • De financiën van de gemeente
 • Het toezicht op het gemeentebestuur
 • Actuele jurisprudentie gemeenterecht

Tijdens de training worden de meest actuele ontwikkelingen binnen gemeenteland besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er wordt interactief gewerkt met korte inleidingen en cases uit de praktijk

Het creëren & implementeren van beleid ongewenste omgangsvormen & integriteit op de werkvloer

In deze training bespreken mr. Yentl en mr. Renate de onderwerpen die van belang zijn om beleid omtrent ongewenste omgangsvormen & integriteit te creëren en te implementeren.

Aan bod komt onder andere:

 • Wat valt er onder de zorgplicht van werkgevers;
 • Rol werkgever bij ongewenste omgangsvormen & integriteit op de werkvloer;
 • Ongewenste omgangsvormen en integriteit: vormen, normen, waarden en wettelijke aansprakelijkheid;
 • Het creëren van beleid omtrent ongewenste omgangsvormen & integriteit;
 • Het implementeren en bewaken van beleid: introductie rol vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling en functiescheiding.

Resultaat van de training: concept beleid die jij in je organisatie kunt bespreken en implementeren.

Het programma kan geheel worden toegesneden op de wensen van opdrachtgever.

Doelgroep

Leidinggevenden, directie, MT, bestuur(ders) en coördinatoren.

Neem contact op

Wil je meer informatie over ons of over onze diensten en wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.