wetboek
 

Huurrecht

In deze cursus leert u welke eisen gelden voor het sluiten van een rechtsgeldige huurovereenkomst en hoe de huurovereenkomst eindigt. Tevens leert u welke regels gelden voor het vaststellen van de huurprijs en welke rechten en plichten gelden voor huurder en verhuurder.

De huurovereenkomst is een bijzondere overeenkomst, waarop specifieke wettelijke regels van toepassing zijn. Met betrekking tot de verplichtingen die voortvloeien uit een huurovereenkomst doen zich vaak praktische problemen voor. In de huurovereenkomst worden vaak de algemene zaken zoals de huurperiode en de huurprijs geregeld, maar omdat partijen vaak niet precies op de hoogte zijn van de wettelijke rechten en –verplichtingen, biedt de inhoud van de huurovereenkomst in veel gevallen geen duidelijkheid ten aanzien van specifieke vragen. In de huurovereenkomst staat bijvoorbeeld dat de verhuurder zich als goed verhuurder moet gedragen, maar wat zegt dit precies over de verantwoordelijkheid van de verhuurder om een gebrek, bijvoorbeeld een lekkage, te verhelpen? En wat zijn de rechten van de verhuurder als de in de huurovereenkomst overeengekomen huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan? De huurovereenkomst geeft niet op al dit soort vragen antwoord. Indien in uw organisatie huurovereenkomsten worden gesloten en contacten worden onderhouden met huurders en/of verhuurders, draagt kennis van het huurrecht wezenlijk bij aan de kwaliteit van uw werk en de dienstverlening.

In deze cursus leert u welke eisen gelden voor het sluiten van een rechtsgeldige huurovereenkomst en hoe de huurovereenkomst eindigt. Tevens leert u welke regels gelden voor het vaststellen van de huurprijs en welke rechten en plichten gelden voor huurder en verhuurder. Ook komt aan de orde onder welke voorwaarden een huurovereenkomst door een ander dan de oorspronkelijke contractspartij kan worden voortgezet, bijvoorbeeld na een relatiebreuk tussen bewoners, of na overlijden van de verhuurder. Vanzelfsprekend worden altijd de actualiteiten meegenomen, zodat de inhoud van de cursus optimaal up to date is.

Met behulp van de kennis en inzichten die in deze cursus worden verkregen bent u in staat om uw werkwijze te toetsen aan de hand van het recht en in de communicatie met anderen uw standpunten een solide juridische basis te geven. U zult in het vervolg zonder inschakeling van een jurist een goede inschatting van uw juridische positie kunnen maken, ingeval zich een verschil van inzicht over de uitvoering van een huurovereenkomst voordoet.

INHOUD VAN DE CURSUS
In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

·  Wettelijk kader en verschillende huurregimes:
− wat is het karakter van de wettelijke bepalingen?
− voor welke soorten van verhuur van onroerende zaken kent de wet bepalingen?

·  De totstandkoming en de inhoud van de huurovereenkomst voor woonruimte:
− hoe sluit je een rechtsgeldige huurovereenkomst?
− wat is het gevolg van een gebrekkige totstandkoming?
− welke duur kan worden overeengekomen?
− welke afspraken kunnen over de huurprijs worden gemaakt?

·  De verplichtingen van huurder en verhuurder:
− welke verplichtingen heeft de huurder ten opzichte van de verhuurder?
− welke verplichtingen heeft de verhuurder ten opzichte van de huurder?
− wat is het risico van het niet voldoen aan de verplichtingen / welke stappen kun je zetten als de wederpartij niet voldoet?

·  Voortzettingsbepalingen:
− wanneer ontstaat er medehuur
− wat gebeurt er na het overlijden van de (hoofd)huurder met het verloop van de huurovereenkomst?
− wanneer is onderhuur toegestaan en wat kunnen de gevolgen zijn van onderhuur?
− in welke gevallen is woningruil mogelijk?

·  De beëindiging van de huurovereenkomst:
− welke wijzen van beëindigen kent de wet?
− wanneer en hoe kan een huurovereenkomst rechtsgeldig worden opgezegd?
− in welke gevallen moet een rechterlijke procedure worden gevolgd om de huurovereenkomst te kunnen beëindigen?

WERKWIJZE
De cursus beslaat een volledige dag of twee dagdelen.

·   De docenten geven op een interactieve wijze presentaties waarin de juridische regels worden uitgelegd. De cursisten wordt gevraagd mee te lezen in de verschafte wetteksten, te reageren op de door de docenten ingebrachte stellingen en casuïstiek uit te werken in groepsverband.

·    De cursisten kunnen advies vragen over de eigen werkwijze en/of problemen die zich voordoen of hebben voorgedaan in hun dagelijkse praktijk. De cursisten geven elkaar vervolgens, onder begeleiding van de docenten, een juridisch advies.

KOSTEN
In overleg met u stemmen wij de datum, locatie en het aantal deelnemers af. De kosten die wij in rekening brengen zijn hiervan afhankelijk.

Huurrecht